Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτές στο πλαίσιο του προγράμματος «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αίτηση

  • Δηλώνω υπεύθυνα ότι : Α) αποδέχομαι τους όρους της προαναφερθείσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β) όλα τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί για την εγγραφή μου στο Μητρώο αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω άμεσα αυτά, εάν μου ζητηθεί Γ) δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην Πρόσκληση Δ) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής που θα συμφωνηθεί δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον μου ανατεθεί διδακτικό έργο» και Ε) για την είσπραξη της αμοιβής για την οποία θα συναφθεί σχετική σύμβαση ανάθεσης θα πρέπει να προσκομιστούν στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 

Verification