Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων Οικονομικής Διαχείρισης σε Δημόσιους Οργανισμούς

Έναρξη προγράμματος 29 Νοεμβρίου 2021

Γνωρίστε το πρόγραμμα

Στη σημερινή εποχή γίνεται έντονος διάλογος για τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στην  επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων στις Νέες Τεχνολογίες και, ιδιαίτερα, στην χρήση τους στην εκπαίδευση.

Τι θα μάθετε

Παρακολουθώντας το πρόγραμμα θα είστε σε θέση να:

 • Αναπτύξετε ψηφιακές δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.
 • Αποσαφηνίσετε την έννοια του πληροφορικού γραμματισμού, τις βασικές αρχές και τις λειτουργίες του.
 • Εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες, τα εργαλεία και τις τεχνικές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Αναγνωρίσετε τα εργαλεία σχεδίασης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, να σχεδιάζουν και να δημιουργούν μαθησιακό υλικό πολυμέσων και υπερμέσων.
 • Κατανοήσετε το αξιολογικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης και επίδοσης.
 • Χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
 • Αναγνωρίσετε τα οφέλη χρήσης των διαδραστικών πινάκων και να τους χρησιμοποιούν στη διδασκαλία.
 • Διαχειριστείτε ψηφιακά εκπαιδευτικά λογισμικά σε κινητές συσκευές.

Σε ποιους απευθύνεται

 α) Σε υπηρετούντα στελέχη υπηρεσιών και δομών του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστές Δομών Εκπαίδευσης Προσφύγων, Προϊστάμενοι Τμημάτων Καινοτόμων Προγραμμάτων, κτλ).

β) Σε υπηρετούντα στελέχη των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Διευθυντές & Υποδιευθυντές).

γ) Σε εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Σε αποφοίτους και φοιτούντες ΑΕΙ-ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής που έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

ε) Σε αποφοίτους ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση επιπλέον εργασιακών προσόντων.

στ) Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Μοριοδότηση προγράμματος

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές και αδιόριστοι υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς – προσλήψεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Έως 2 μόρια για τις κρίσεις στελεχών στην εκπαίδευση παίρνοντας 2 σεμινάρια τα οποία πλέον με βάση τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του ΥΠΑΙΘ μοριοδοτούνται με 1 μόριο το καθένα» (αυξημένη μοριοδότηση σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν όπου κάθε σεμινάριο μοριοδοτούνταν με 0,5 μόριο)

Κόστος παρακολούθησης

Κάνοντας την εγγραφή σας έως 15 Νοεμβρίου το κόστος παρακολούθησης είναι μόνο 200€ (αρχική τιμή προγράμματος 350€).

Έναρξη προγράμματος και διάρκεια

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 29 Νοεμβρίου 2021 και διαρκεί επτά μήνες.Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:  http://det-kedivim.uop.gr/