Όργανα Διοίκησης

Το σχήμα οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου απαρτίζεται από τα εξής όργανα Διοίκησης:

 •     Τον Πρόεδρο:

 •     Το Συμβούλιο

 •     Τους Επιστημονικά Υπευθύνους των έργων.

 Ο Πρόεδρος του Κέντρου είναι ο Αντιπρύτανης στον οποίο έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα.

Το παρόν Συμβούλιο αποτελείται από:

  • Την Σοφία Ζυγά, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης (Πρόεδρος)
  • Το Νικόλαο Ζαχαριά, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ( Αναπληρωτής Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών ), με αναπληρωματικό μέλος την Ελένη Βολονάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας.
  • Τον Ιωάννη Γιωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής).
  • Τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (εκπρόσωπος της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών).
  • Τον Παναγιώτη Πρεζεράκο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Ποιότητας Ζωής και Ανθρώπινης Κίνησης).
  • Τη Μαρία Μικεδάκη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (εκπρόσωπος της Σχολής Καλών Τεχνών), με αναπληρωματικό μέλος την Κωστούλα Καλούδη, Επίκουρο Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
  • Το Νίκο Φωτόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (Διευθυντής Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης).