Αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών

Αίτηση

  • Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού: α) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Ινστιτούτων, β) οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που έχουν αφυπηρετήσει, οι Ομότιμοι ή μη Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γ) τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, δ) διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης στην περίπτωση (δ) κρίνονται από το Συμβούλιο του Κέντρου.
  • Για την ολοκλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική μορφή 1. Αντίγραφο πτυχίου 2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλατε είναι αληθή και ακριβή, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 

Α. Προσωπικά Στοιχεία

 

Β. Βασικός Τίτλος Σπουδών

  • Πρέπει να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας (1) Βασικός Τίτλος Σπουδών για να μπορέσετε να ενταχθείτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο ένας (1) Βασικός Τίτλος Σπουδών και είναι Ιδρύματος Αλλοδαπής, θα πρέπει να επιλέξετε: Πτυχίο Ιδρύματος Αλλοδαπής με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα μπορέσετε να ενταχθείτε στο Μητρώο Εκπαιδευτών. Δεύτερος τίτλος από Ίδρυμα της Αλλοδαπής δεν απαιτεί την επισύναψη αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
 

Γ. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

 

Δ. Διδακτορικό Δίπλωμα

 

Ε. Πιστοποιήσεις άλλων Γνώσεων

 

Στ. Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

Η. Επαγγελματική Εμπειρία εκτός από Εκπαίδευση Ενηλίκων

  • Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη και αναφέροντας έως 3 θέσεις εργασίας) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
 

Θ. Διδακτική Εμπειρία σε Ενήλικες

  • Με φθίνουσα χρονολογική σειρά (ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη) Δεν απαιτείται επισύναψη μετάφρασης των εγγράφων που είναι στην Αγγλική γλώσσα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται: η επωνυμία του εργοδότη, το αντικείμενο εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας.
 

Ι. Συγγραφικό Έργο

  • Στο συγκεκριμένο πεδίο καταχωρούνται ΑΝΑΦΟΡΕΣ του συγγραφικού σας έργου δηλαδή: Βιβλία/Μονογραφίες/Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά & σε Συνέδρια/Άλλες δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε στην αναφορά σας να συμπεριλαμβάνονται κατ' ελάχιστο: τίτλος, όνομα/ονόματα συγγραφέα/ων ακόμα και αν αφορά μονογραφία σας, έτος δημοσίευσης ή έκδοσης, πού έγινε η δημοσίευση, εκδοτικός οίκος (αν αφορά βιβλίο) κ.λπ. Για να μπορέσει το σύστημα να κρατήσει τη μορφοποίηση του κειμένου που εισάγετε, αποφύγετε την εισαγωγή κειμένου από κειμενογράφους όπως Microsoft Office, OpenOffice κ.λπ. Το κείμενό σας θα πρέπει να εισαχθεί από μορφή .txt, σε διαφορετική περίπτωση η μορφοποίησή σας θα αλλοιωθεί.
 

Κ. Θεματικά Πεδία

 

Επιβεβαίωση